لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر حسین توکل

ریاست کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر علیرضا فخاری زواره

دبیر کمیته

شهید بهشتی

۳

دکتر سکینه اصغری

عضو کمیته

مازندران

۴

دکتر مجید حمزه لو

عضو کمیته

تهران

۵

دکتر کاوه خسروی

عضو کمیته

اراک

۶

دکتر عباس رحمتی

عضو کمیته

اصفهان

۷

دکتر شهرام صیدی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۸

دکتر محمد قنبری

عضو کمیته

کاشان