لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی­ آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان- آموزش و پرورش
۴ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس

۵

دکتر فرانک منطقی

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۶

دکتر معصومه قلخانی

عضو کمیته

تربیت دبیر شهید رجائی

۷ دکتر علیرضا گرجی عضو کمیته یزد

۸

دکتر سید حمید احمدی

عضو کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۹ دکتر محمدکاظم رفوئی عضو کمیته خوارزمی
۱۰ دکتر پونه ابراهیمی عضو علی البدل گلستان
۱۱  دکترعلیرضا­ کرمی ­گزافی عضو علی البدل تربیت دبیر شهید رجائی