دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۴ دکتر مونا حسینی عضو کمیته شیراز
۵ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس
۶ دکترعلی عموزاده عضو کمیته سمنان
۷ دکتر سید جواد معافی

عضو کمیته

دامغان -----

۸

دکتر نادر نوروزی پسیان

عضو کمیته

ارومیه