دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر رضا اوجانی عضو کمیته مازندران
۵ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر حسین عشقی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکترعلی عموزاده

عضو کمیته

سمنان