لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی­ آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر نعمت اله ارشدی

ریاست کمیته

زنجان- آموزش و پرورش

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر محسن افتاده عضو کمیته پیام نور
۴ دکتر رحیم حکمت شعار عضو کمیته الزهراء

۵

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر مصطفی محمدپور امینی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۷ دکتر فرانک منطقی عضو کمیته علم و صنعت

۸

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

عضو کمیته

صنعتی شریف