همایش های برگزار شده در گرایش آموزش شیمی

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه تبریز ۲۵-۲۷
مرداد ۱۳۷۶
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۲ دومین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۷ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۳ سومین کنفرانس آموزش شیمی آموزش و پرورش استان اصفهان ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۴ چهارمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه کرمان ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۵ پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ----- تابستان ۱۳۸۰ ----- -----
۶ ششمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه اهواز ۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵ خانم دکتر ناهید پوررضا
۷ هفتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰ دکتر نعمت اله ارشدی
۸ هشتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه سمنان ۶-۷ شهریور ۱۳۹۲ دکترسید حسن زوار موسوی
۹ نهمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۲

دبیر علمی:

دکتر نعمت اله ارشدی

دبیر اجرایی:

دکتر میرسعید سیددراجی