لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر روزبه جواد کلباسی ریاست کمیته خوارزمی
۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر سعید رعیتی عضو کمیته خواجه نصیرالدین طوسی
۵ دکتر مصطفی قلی زاده عضو کمیته فردوسی مشهد
۶ دکتر راضیه حبیب پور عضو کمیته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور
۷ دکتر محمود زیارتی عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۸ دکتر علی ملکی عضو کمیته علم و صنعت ایران