دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

ریاست کمیته

اصفهان

۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان

۳

دکتر ناصر ایرانپور

عضو کمیته

شیراز

۴ دکتر عبدالرضا رضایی فرد عضو کمیته بیرجند

۵

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۶ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۷

دکتر مصطفی قلی زاده

عضو کمیته

تربیت معلم سبزوار (اکنون فردوسی مشهد)

۸

دکتر غلامرضا مرادی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----