دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اکبر میرزائی

ریاست کمیته

سیستان وبلوچستان

۲

دکتر ناصر ایرانپور

دبیر کمیته

شیراز

۳ دکتر علیرضا  حسنی نژاد عضو کمیته خلیج فارس -----

۴

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۵ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۶

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

۷

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۸

دکتر علیرضا محجوب

عضو کمیته

تربیت مدرس