لیست اعضای منتخب دوره(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر میرسعید سیددراجی ریاست کمیته زنجان
۲ دکتر سهیل عابر دبیر کمیته تبریز
۳ دکتر یعقوب منصورپناه عضو کمیته لرستان
۴ دکتر وحید  وطن پور عضو کمیته خوارزمی
۵ دکتر سید علی حسینی عضو کمیته ارومیه
۶ دکتر سیدرضا نبوی عضو کمیته مازندران
۷ دکتر علیرضا امانی عضو کمیته شهید مدنی آذربایجان
۸ دکتر مجتبی میرزائی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۹ دکتر علیرضا شاکری عضو کمیته تهران
۱۰ دکتر علی اکبر زینتی زاده عضو علی البدل رازی کرمانشاه
۱۱ دکتر علی اولاد قره گوز عضو علی البدل تبریز