همایش های برگزار شده در گرایش شیمی کاربردی:

 

ردیف

نام سمینار

محل برگزاری

تاریخ سمینار

دبیرسمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز ۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۵ دکتر محمود زارعی
۲ دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

 

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

 

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا