لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

 دکتر یداله یمینی

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنرکرمان

۷

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران

۸

دکتر امیرعباس متین

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۹ دکتر مریم رجبی عضو کمیته سمنان
۱۰ دکتر خلیل فرهادی عضو علی البدل ارومیه
۱۱ دکتر سیاوش نوروزی عضو علی البدل زنجان