دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲ دکترناهید پوررضا دبیر کمیته شهید چمران اهواز

۳

دکتر عباس افخمی

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۴

اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

عضو کمیته

شیراز

۶

دکتر علی غلامی

عضو کمیته

کاشان

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان