دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۴

دکتر ناصر دلالی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۶

دکتر علی سرافراز یزدی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان