لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

دکتر اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۶

دکترعلی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۷

دکتر فرهاد رئوفی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۸

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران