سال ۱۳۶۵-۱۳۶۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

20-22 خرداد1365

-----

دومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

16-19 شهریور1366

محمد علی پسند

سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

21-24 شهریور1367

-----

اولین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

31 خرداد تا اول تیر 1368

-----

چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

13-16 شهریور1368

-----

 
 

سال ۱۳۶۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر مهدی امیرنصر

دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت

5-8 شهریور1369

دکتر حجت اله کریم پور

اولین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

26-28 دی 1369

دکتر جواد عزیزیان

 

 

سال ۱۳۷۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

18-19 خرداد 1370

دکتر مسعود حسن پور

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

26-28 مرداد 1370

دکتر ابراهیم نوروزیان

ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تهران

11-14 شهریور1370

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

دومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه الزهراء

23-24 بهمن 1370

دکتر یحیی فرهنگی

 

 

سال ۱۳۷۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

26-28 خرداد 1371

فرج ا... مهنازاده

هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز و پتروشیمی

باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان

9-12 شهریور1371

مهندس علی احمدی

 

 

سال ۱۳۷۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-26 فروردین 1372

دکتر علی سرافراز یزدی

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

10-12 شهریور1372

دکتر محمدحسن پیروی

 

 

سال ۱۳۷۳:

 

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

23-25 فروردین 1373

دکتر علی اصغر انصافی

سومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تبریز

11-12 مرداد 1373

دکتر علی اکبر خاندار

سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تربیت معلم اراک

25-27 مرداد 1373

دکتر ناصر فروغی فر

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

15-17 شهریور1373

دکتر سید صاحب سادات حسینی

 

 

سال ۱۳۷۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه خواجه نصیر

25-24 خرداد 1374

-----

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

24-26 تیر1374

دکتر محمدرضا حاج محمدی

چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

17-18 مرداد 1374

دکتر سید جواد صابونچی

دومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان

7-9 شهریور 1374

دکتر اصغر زینی اصفهانی

دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج

14-16 شهریور1374

مهندس کریم اکبری حقیقی

چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-27 مهر 1374

دکتر مجید هروی

 

 

سال ۱۳۷۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه اصفهان

18-20 اردیبهشت 1375

دکتر حسین فقیهیان

پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

27-29 مرداد 1375

دکتر شادپور ملک پور

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

13-15 شهریور1375

دکتر محمدعلی بیگدلی

سومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

22-24 آبان 1375

دکتر سید فرامرز طیاری

 

سال ۱۳۷۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران

دانشگاه تبریز

29-28 خرداد 1376

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

اولین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه تبریز

25-27 مرداد1376

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

ششمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

28-30 مرداد 1376

دکتر سید ابوالقاسمی فخری

دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9-11 شهریور1376

دکتر اسداله ناصح زاده

هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

15-17 بهمن 1376

خانم دکتر ناهید پوررضا

 

 

سال ۱۳۷۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه مشهد

25-27 مرداد1377

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

27-29 بهمن1377

دکتر حسین غریبی

 

 

سال ۱۳۷۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه مازندران

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

۲۱-۲۲ خرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸

دکتر جوانشیر جوزن

سومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

آموزش و پرورش استان اصفهان

۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه اصفهان

۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸

دکتر محمدحسین حبیبی

 

 

سال ۱۳۷۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هشتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کاشان

۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹

دکتر عبدالحمید بامنیری

چهارمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه کرمان

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹

دکتر مهدی جلالی هروی

چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

اسفند ۱۳۷۹

دکتر حسین نقیبی

 

 

سال ۱۳۸۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه تهران

۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰

دکتر محمد رضا گنجعلی

پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

-----

تابستان ۱۳۸۰

-----

نهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

۲۴-۲۶ مهر ۱۳۸۰

دکتر عبداله جاویدان

ششمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰

دکتر محمد علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه یزد

۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰

دکترحسین اسلامی

 

 

 سال ۱۳۸۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۷ شهریور ۱۳۸۱

دکتر هدایت راحمی

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه گیلان

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دکتر منوچهر مامقانی

اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه یاسوج

۱-۲ آبان ۱۳۸۱

دکتر بهادر کرمی

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه زنجان

۷-۸ اسفند ۱۳۸۱

دکتر حسن حسینی منفرد

 

 

سال ۱۳۸۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران

دانشگاه زنجان

۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲

دکتر محمد رضا یافتیان

پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲

دکترمحمدحسین مشهدی زاده

دومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه اصفهان

۷-۹ بهمن ۱۳۸۲

دکتر حسین فقیهیان

چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۸۲

دکتر کاظم رفوئی

 

 

سال ۱۳۸۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

دکترمحمود چمساز

هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تربیت معلم تبریز

۳-۵ شهریور ۱۳۸۳

دکتر مؤید حسینی صدر

یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳

دکتر عبدالرضا حاجی پور

هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳

دکتر یوسف غایب

 

 

سال ۱۳۸۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بیرجند

۷-۹ شهریور ۱۳۸۴

خانم دکتر سوسن صادقی

ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴

دکتر داوود نعمت الهی

سومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه کردستان

۵-۷ مهر ۱۳۸۴

دکتر علی حسین سروستانی

هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴

دکتر محمد حسن انتظاری

دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران و چهارمین گردهمائی اساتید شیمی آلی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۸۴

دکتر علمدار آشناگر

 

 

سال ۱۳۸۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه گیلان

۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵

دکتر علی قنادزاده گیلانی

اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه اراک

۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵

دکتر غلامحسین عظیمی

سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۵

دکتر رامین قربانی واقعی

اولین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵

دکتر حسن سبزیان

ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه اهواز

۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵

خانم دکتر ناهید پوررضا

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

نهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سمنان

۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵

دکتر علی عمو زاده

 

 

سال ۱۳۸۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان هتل آسمان

۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

دکتر اصغرزینی اصفهانی

هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه ارومیه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۶

دکتر رضا امامعلی سبزی

چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زابل

۱۴-۱۶ اسفند ۱۳۸۶

دکترحسین توکل

 

 

سال ۱۳۸۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر مژگان خراسانی مطلق

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۷

دکتر عبدالحمید علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه محقق اردبیلی

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷

دکترعزیز حبیبی

 

 

سال ۱۳۸۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

دکتر مهدی امیرنصر

هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸

دکتر عبداله سلیمی

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸

دکتر خالد عزیزی

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

دکتر عباس افخمی

شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زنجان

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

دکتر علی رمضانی

دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۸ آبان ۱۳۸۸

دکتر مرتضی بهرام

 

 

سال ۱۳۸۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹

دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)

چهارمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی

۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر محمد صدیق مرتضوی

اولین سمینار شیمی صنعت ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر بهرام قنبری

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر محسن بهپور

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه  گیلان

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر خلیل طباطبائیان

هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

دکتر حشمت اله علی نژاد

نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه یزد

۲-۴ بهمن ۱۳۸۹

دکتر حمیدرضا زارع

چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۶-۹ اسفند ۱۳۸۹

دکتر حسن به نژاد

 

 

سال ۱۳۹۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

دکتر میثم نوروزی فر

پانزدهمین کنگره ملی، سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

دکتر عباس افخمی

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

خانم دکتر عزت رفیعی

هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه زنجان

۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰

دکتر نعمت اله ارشدی

سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰

دکتر عبدالحسین ناصری

پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰

دکتر آرش مراد زادگان

هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

دکتر نوراله حاضری

 
 

سال ۱۳۹۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار واکنشهای چندجزیی

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان

۹-۱۰ خرداد ۱۳۹۱

دکتر الهه مصدق

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

دکتر مجتبی باقرزاده

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی مقاری

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی دره کردی

دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱

دکتر محمد باقر قلیوند

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

دکتر علی سرافراز یزدی

دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

 

 

سال ۱۳۹۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

دکتر رامین قربانی واقعی

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ایلام

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

خانم دکتر مریم حجامی

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

دکتر علی اصغر انصافی

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

دکتر سعید یگانگی

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه حکیم سبزواری

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

دکتر رضا طیبی

شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه یزد

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

دکتر محمد امرالهی

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۶-۷ شهریور ۱۳۹۲

دکترسید حسن زوار موسوی

ششمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه تبریز

۷-۸ آبان ۱۳۹۲

دکتر سهیل عابر

چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه شیراز

۶-۷ آذر ۱۳۹۲

دکتر جواد تشخوریان

 

 

سال ۱۳۹۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

دکتر رضا نجار

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳

خانم دکتر ناهید پوررضا

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

دکتر سیف اله جلیلی

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

دکتر صادق صالح زاده

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

دکتر رضا رنجبر کریمی و دکتر مسعود روحانی مقدم

یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳

دکتر مجید آروند

 

 

سال ۱۳۹۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کردستان

۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴

دکتر کمال امانی

بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

دکتر سید حمید احمدی

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

دکتر سیف اله جلیلی

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دکتر ذوالفقار رضوانی

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

دکتر علیرضا اصغری

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران

۴-۵ شهریور ۱۳۹۴

دکتر حسن باقری

پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران

۴-۵ آذر ۱۳۹۴

دکتر جهانبخش قاسمی

دومین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۴-۱۶ مهر ۱۳۹۴

دکتر فرهاد شیرینی

 

 

سال ۱۳۹۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نخستین کنفرانس شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز
۱-۲ شهریور ۱۳۹۵
دکتر محمود زارعی
بیست وچهارمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۳-۵ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی: دکتر محمد قلعه اسدی

دبیر اجرایی: دکتر عبدالرضا ابری

نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵ دکتر نعمت اله ارشدی
بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حبیب باقری

دبیر اجرایی:دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر زهرا جمشیدی

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

(سومین سمینار شیمی صنعت ایران)

دانشگاه جیرفت ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی
نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ رئیس کنگره: دکتر سیدحبیب فیروزآبادی و دبیر علمی: دکتر سیدحسین موسوی پور و دبیر اجرایی: دکتر عبدالکریم عباسپور
هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی: دکتر امیر شکوه سلجوقی

 

سال ۱۳۹۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

دانشگاه اصفهان ۱۳-۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ دکتر اسماعیل شمس سولاری
بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دنشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد  ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت
چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور  ۱۳۹۶ دکتر مژگان زنده دل
دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرائی:

دکتر امیرعباس متین

بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه علم و صنعت ۱۱-۱۳شهریور  ۱۳۹۶

دبیر:دکتر شهرزاد جوانشیر

دبیر علمی:

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی:

دکتر محمد قربان دکامین

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی

هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه خوارزمی ۱۵-۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدایی

ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی

 

 

 سال ۱۳۹۷ :

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر : دکتر حسین عشقی

دبیر اجرائی: دکتر امیرشکوه سلجوقی

Website: https://icc20.um.ac.ir/index.php

E-mails:  icc20@um.ac.ir

telegram: https://t.me/icc20

دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴-۳ شهریور ۹۷ دانشگاه علم و صنعت

دبیر علمی: دکتر زهرا احمدآبادی، دانشگاه فرهنگیان شهیدهاشمی نژاد

دبیر اجرایی: دکتر فرانک منطقی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/icec97/fa/

E-mails:  icec10@iust.ac.ir

پنجمین کنفرانس  بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

۴-۵ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

Website:

http://iizc5.tabrizu.ac.ir/fa

E-mails: iizc5@tabrizu.ac.ir 

telegram: https://t.me/iizc5

سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر علمی: دکتر جلال بصیری پارسا

دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷ دانشگاه زنجان

دبیر:دکتر علی رمضانی

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97/fa/

E-mails:  icc1@znu.ac.ir

telegram:https://t.me/ICC1st

ID: icc_1@

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز

دبیر: دکتر عبدالحسین ناصری

دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی: دکتر محمدسعید سرورالدین

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir
اولین مدرسه زمستانه کمومتریکس ۶-۸ بهمن ۹۷ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه خلیج فارس

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

دبیر اجرائی : دکتر اسماعیل تماری

Website:

http://elect13.pgu.ac.ir/fa/

E-mail:pgu.electrochem@gmail.com

telegram: @Electrochem13

هشتمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی ۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه اصفهان دکتر کیومرث اسکندری www.tccw.ir

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۰۲-۸۱ اسفند ۹۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

Website:

http://seminar.usb.ac.ir/iicc

E-mail:  iicc20@usb.ac.ir

Whatsapp: icc20

بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷ دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی: دکتر حمید بیضایی

Website:

isoc26.uoz.ac.ir

E-mails:isoc26@uoz.ac.ir

 

سال ۱۳۹۸:

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۳-۱ مرداد ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

Website:

http://www.4iacc.ir/fa/

E-mails:iacc4@urmia.ac.ir

iacc4@yahoo.com

تلفن:

۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۳۱-۲۹ مرداد۹۸ دانشگاه زنجان

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

Website:

http://physchem22.ir/

E-mails: ipcc22@znu.ac.ir

تلفن:

  ۰۹۹۲۱۵۳۴۹۳۷

۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

Website:   http://www.27icoc.ir/fa/

تلفن :

۰۹۰۵۴۶۶۹۱۳۴

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۵۹
دورنگار : ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۵-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه سمنان

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

Website: https://isac26.semnan.ac.ir/fa/

E-mail:  isac26@semnan.ac.ir

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

Website:http://iicc21.araku.ac.ir

E-mail:  a-iicc21@araku.ac.ir

تلفن:   ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۷۵

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۳-۱۲ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://9chemenv.araku.ac.ir/

E-mail:9-chemenv@araku.ac.ir

تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۵۷

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۶ شهریور ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام

Website: http://inzc6.qiet.ac.ir/

E-mail: inzc6@qiet.ac.ir

تلفن: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۸-۹ آبان ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم جنگلی

Website: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/

E-mail: IBCS7@shahroodut.ac.ir

تلفن: ۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

۲۸ -۳۰ آبان ۹۸ دانشگاه اصفهان

دبیرعلمی: دکتر امیرحسین نوارچیان

دبیراجرایی: دکتر عباس محمدی

Website: hampa98.ui.ac.ir

E-mail:hampa98@res.ui.ac.ir

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶

نهمین مدرسه زمستانه شیمی نظری و محاسباتی

به خاطر ویروس کرونا لغو گردید

۳۰ دی الی ۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: http://tccw.ir/

E-mail: tccw@ch.sharif.edu

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

۱۲  الی ۱۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸ دانشگاه خوارزمی

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

Website: http://icc2020.khu.ac.ir/

E-mail: icc2020@khu.ac.ir

تلفن:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

دورنگار:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۷


 

سال ۱۳۹۹: (کرونا ویروس-برگزاری به صورت مجازی)

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۱ و ۲۲ خرداد ماه سال ۹۹

دانشگاه تهران

(مجازی)

دکتر هادی اکبرزاده

Website: http://conference.olgou.ir/

E-mail: conference@olgou.ir

تلفن:

   ۸۸۳۵۲۰۸۰۲۱ ۰  و   ۷۱۸۸۳۵۲۰۲۱ ۰

دورنگار:

۸۸۶۳۴۰۰۸ ۲۱۰

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۰ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ 

دانشگاه تبریز

(مجازی)

دکتر عبدالحسین ناصری

website:

https://ics-1st.tabrizu.ac.ir/fa

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹ 

پژوهشگاه دانش های بنیادی

(مجازی)

رئیس کنفرانس:

دکتر مهدی صادقی

دبیرعلمی:

دکتر کاوه کاووسی

دبیراجرایی:

دکتر چنگیز اصلاحچی

Website: https://icb9.ibis.org.ir/

E-mail: icb9@ibis.org.ir

تلفن:

۰۲۱۲۴۵۰۹۶۴۰

هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS8)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۸  الی ۳۰ آبان ۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

Website: http://icns8.sharif.ir/

E-mail: icns8.sharif@gmail.com

icns8@sharif.ir

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۴۱۱۸

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

(مجازی)

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی

Websitehttp://icec11.cfu.ac.ir/

E-mail: icec11@cfu.ac.ir

لینک شرکت در کنفرانس:

https://www.skyroom.online/ch/sh.110/icec11

تلفن: ۰۳۱۳۷۸۰۵۷۰۰

۰۹۰۱۹۵۰۳۳۷۶

۰۹۳۰۲۶۸۷۶۳۹

اولین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی و نهمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

به صورت مجازی

۱۷ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دکتر مجتبی باقرزاده

دکتر سیروس جمالی

دکتر افشین شفیعی

دکتر زهرا جمشیدی

Website: http://www.tccw.ir/

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

به صورت مجازی

۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

Website:

http://wsc.ch.sharif.edu/

Email : sut.chemometrics@gmail.com

telegram.me/sut_wsc

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۶

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۶۱۶۵

اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی(با محوریت گشنیز)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دانشگاه نهاوند

(مجازی)

رئیس همایش: دکتر واحد قیاسی

دبیر علمی: دکتر ملیحه السادات صفایی

دبیر اجرایی: دکتر حسین خسروی

Website:

http://camcs1.nahgu.ac.ir/fa/

E-mail: camcs1.nahgu@yahoo.com

تلفن:

۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۷

(Whatsapp):   ۰۹۹۸۱۰۶۰۵۹۴

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

وبینارهای مجازی روزانه در سال ۱۳۹۹

Aptamer/Antibody functionalized Theranostic Nanoplatforms for Smart Targeting of Cancer cells

چهار شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

معرفی استارت آپ های برگزیده حوزه شیمی در آمریکا

چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هرمزی نژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم کامل ارائه وبینار: https://vroom.shirazu.ac.ir/pjzmjig6jqlq/

 1th Better Future by Chemistry International Webinar

سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید بلالایی

دکتر وحید خاکی زاده

Dr. Yuanzhi Xia

Dr. Lin Hu

Dr. Zhuofeng Ke

لینک دسترسی :

https://meet.kntu.ac.ir/en/yv7-ef2-fpl

کد دسترسی و ورود به اتاق: 364011

وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹  دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بابک مختاری

https://www.ics.ir/News/Detail/19619/

Synthesis of modified siRNA with improved physical and biological properties

چهار شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۴ بعد از ظهر دانشگاه شیراز دکتر سعید بهادری خلیلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Occam's Razor: The Principle of Parsimony

۱۱ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۵ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

۱۲ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۳ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف Prof. Wonyong Choi

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vc.sharif.edu/ch/physics-colloquium

Smart combination of Chemometrics and hyperspectral imaging to solve complex problems in analytical chemistry

چهار شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هادی پرستار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

The story behind polyoxometalat-based frameworks

چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود میرزایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Photophysical Properties of Organic and Inorganic Chromophores in Different Applications

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سیروس جمالی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Smart Targeting of Cancer Cells

سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

چگونه می توانم یک شیمیدان خلاق باشم؟

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر نعمت الله ارشدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان

چهارشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر مظاهر احمدی

لینک برگزاری:

http://45.82.136.160/sci

Can we make fortune from phytochemicals?

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۴ بعد از ظهر دانشگاه شیراز دکتر امیررضا جاسبی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار بررسی فضای میان ستاره ای از طریق مولکولهای سنگین

سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر امین فرهنگ

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار مدل های موفق تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی دارویی

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف

مهندس علی آقایی

و دکتر میرزایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار سلسله نشستهای شیمی

نشست اول: افق هایی از آینده شیمی

پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹-۱۷ دانشگاه ملایر پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society/live/

وبینار متابولومیکس زیست محیطی:

عصری جدید در شیمی محیط زیست؟

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر هادی پرستار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Interfacial Solar Steam Generation

چهار شنبه ۶  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر الهه گوهرشادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار کیهان شناسی در مرز دانش

سه شنبه ۱۲  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر شانت باغرام

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

New challenges in biosensing

چهار شنبه ۱۳  اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر عبداله سلیمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Microfluidic Chips in Sample Extraction for Preconcentration, Clean up and Easy Detection of the Analytes

چهار شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر یداله یمینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار آشنایی با صنایع پتروشیمی ایران

جمعه

۲۹ اسفند۱۳۹۹

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان

مهندس صادق فرجپور

و دکتر زاهد شمی

لینک ورود به وبینار:

http://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

 


سال ۱۴۰۰: (کرونا ویروس-برگزاری به صورت مجازی)

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست اول

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

(مجازی)

پروفسور سیدحبیب فیروزآبادی

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://meeting.scu.ac.ir/chem/

سلسله وبینارهای شیمی و اجتماع: راهکارهای کاربردی کردن و تجاری سازی پژوهش های شیمی

چهارشنبه  ۹ تیر

ساعت ۹ الی ۱۳

دانشگاه شهیدچمران اهواز

(مجازی)

دکتر محمد جوشقانی

دکتر رضا فریدی مجیدی

دکتر عبدالرضا میرمحسنی

مهندس علی زین العابدینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

www.skyroom.online/ch/1arcs/chemistrywebinar

سومین همایش ملی آموزش شیمی

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

چهارشنبه  ۱۳ مرداد ماه۱۴۰۰

دانشگاه فرهنگیان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر محمدحسن بازوبندی

دبیر اجرایی: دکتر لیلا کیوانفر

Website:

http://chemconf2.cfu.ac.ir/

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست دوم

جلسه اول

یکشنبه ۱۷  مرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

(مجازی)

پروفسور عیسی یاوری

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/saco/chemistrywebinar

چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰

دانشگاه خوارزمی

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر  محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

Website:

http://echem14.khu.ac.ir/

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

پنجمین وبینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۱۱-۹ شهریور  ۱۴۰۰

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر علیرضا امانی قدیم

دبیر اجرایی: دکتر مجید مظهرقراملکی

Website:

http://5iacs.azaruniv.ac.ir/

E-mail: 5IACS.azaruniv@gmail.com

Whatapp :    https://chat.whatsapp.com/HVu0QR3NfPkFYCBpARnI1d

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست سوم

جلسه دوم

یکشنبه ۱۴  شهریور ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

(مجازی)

پروفسور عیسی یاوری

دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/saco/chemistrywebinar

مدرسه پاییزه انجمن علمی شیمی دانشگاه کردستان با همکاری انجمنهای علمی کشور

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

۴ مهر لغایت ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه کردستان

(مجازی)

----

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی انجمن به آدرس @Chemist_uok مراجعه نمایید.

لطفا جهت ثبت‌نام در دوره‌های مدرسه پاییزه با آی‌دی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید:
@raha_hasani1995
@Vatandust_13
@amir_shokouf

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۱-۱۰  آبان ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی قوچان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی

دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

Website:

http://chemenv2021.qiet.ac.ir/

لینک ورود به وبینار:

https://webinar2.qiet.ac.ir/chemenv2021/

پست الکترونیکی:

chemenv-10@qiet.ac.ir

تلفن : ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

دورنگار: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱

میزگرد تخصصی در زمینه بحران آب

همزمان با برگزاری دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

سه شنبه  ۱۱ آبان ماه

ساعت ۱۶

دانشگاه صنعتی قوچان

(مجازی)

دکتر مجتبی شمسی

دکتر تورج همتی

دکتر مهدی کلاهی

دکتر سیدحسین خبازی خادر

لینک ورود به میزگرد:

https://webinar2.qiet.ac.ir/chemenv2021/

هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

(مجازی)

دبیر علمی و اجرایی: دکتر احمد مانی

Website:

https://chemo2021.modares.ac.ir/

لینک ورود:

https://lablive.modares.ac.ir/b/ahm-f9h-ljd-znb

گذرواژه:  777176

دومین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی و دهمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

۲-۴ آذر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دبیر: دکتر زهرا جمشیدی

Website: www.tccw.ir

لینک عضویت در گروه واتساپ سمینار:

https://chat.whatsapp.com/ES3kVW7IDqkANbWzw77tnS

لینک اتاق مجازی سمینار:
لینک پخش زنده سمینار در سامانه لحظه نگار:

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه جیرفت

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر ندا سیدی

دبیر اجرایی: دکتر محبوبه زاهدی

Website:

http://ncdsci.ujiroft.ac.ir/2021/Home/Index

پست الکترونیکی:

ncdsci@ujiroft.ac.ir

لینک ورود به وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/jirooftuniweb/ncdsci

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده

نشست چهارم

سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شهید چمران اهواز

(مجازی)

پروفسور عباس ترسلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://meeting.scu.ac.ir/chem/

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

(مجازی)

دبیر: دکتر مریم دهستانی

دبیر علمی: دکتر وحید صاحب

دبیران اجرایی: دکتر سیدمحمدعلی حسینی

دکتر عفت جمالی

Website:

https://physchem23.uk.ac.ir/

لینک گروه پرسش و پاسخ:

https://chat.whatsapp.com/Ixc6kPJThcM1C5Ymz3899z

لینک اطلاع رسانی ها:

https://chat.whatsapp.com/CZzeVlDOlfJ2wx4RpZjHTz

پیش مدرسه  چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

چهارشنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۸:۳۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21921/

چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

۱۷ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

Website:

http://wsc.ch.sharif.edu/

Email : sut.chemometric@gmail.com

https://t.me/SUT_WSC

https://chat.whatsapp.com/BSmwiUT9AvgICELbyvw4YE

https://www.linkedin.com/company/winter-school-of-chemometrics

اولین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی

شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب آلاینده هاتوسط حلال های اتکتیک عمیق

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

 ۲۸ و ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی

(مجازی)

مدرسین:  دکتر جابر جهان بین

دکتر پریسا جهان بخش

سمانه بارانی پور

باحضور:سرکار خانم دکتر کوثر خواجه

تلفن :   ۰۹۳۷۳۰۸۶۷۶۴

کانال تلگرامی:

 https://t.me/WORKSHOP_azaruniv1400

واتساپ:   ۰۹۰۳۱۴۴۸۲۲۸

ایمیل:   msl.workshop1400@gmail.com

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی"مقدمه‌ای بر نظریه تابعی چگالی (DFT)"

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

پروفسور سعید شاهرخیان


دکتر زهرا جمشیدی


دکتر افشین شفیعی

Website:   www.tccw.ir

کانال تلگرامی: @tccwmeeting

Email :tccw@ch.sharif.edu

تلفن تماس:

۶۶۱۶۵۳۰۴ - ۰۲۱

۶۶۱۶۵۳۱۹ - ۰۲۱

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر نجم الدین عزیزی

دبیر اجرایی: دکتر سلمان طاهری

Website:

http://www.isoc2021.ir/

تلفن : 44787811-021

همراه : 09300338662

واتس آپ : 09300338662

اینستاگرام : 28isoc2021

اولین همایش ملی توسعه فناوری نانو در علوم پایه و مهندسی

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دانشگاه اراک

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر فرهاد حیدری
دبیر اجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://dnbse.araku.ac.ir 

تلفن تماس:08634173419

E-mail: d-nano@araku.ac.ir

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

وبینارهای مجازی روزانه در سال ۱۴۰۰

وبینار شیمی آلی فلوئور

چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز  پروفسور فواد کاظمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سیستم دینامیکی و آشوب در فرآیندهای شیمیایی

سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سامان مقیمی عراقی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشست های شیمی:

نشست هجدهم

سیستم های ذخیره انرژی الکتروشیمیایی

پنجشنبه  ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان جناب آقای دکتر علی احسانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

Deep Eutectic Solvents in Analytical Chemistry

دوشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰

دانشگاه اصفهان دکتر حسن سرشتی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meeting.ui.ac.ir/ch/chemistry

سلسله نشست های شیمی:

نشست هفدهم

فرصت های شغلی صنعت نفت و پتروشیمی

پنجشنبه  ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان  جناب آقای حسین اکبری بنی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

کارگاه آموزشی طراحی دارو بر پایه لیگاند و ساختار به کمک کامپیوتر ها

 ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانشگاه کردستان دکتر بختیار سپهری

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آیدی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید.

@Rose_22s

@Mrazizi59

وبینار تاثیر چشمگیر اتم فلوئور بر شیمی فلزات ارزشمند

یکشنبه ۲۰  بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر حمیدرضا شهسواری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

کارگاه تفسیر طیف NMR و MS با نرم افزار Mnova

یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه بوعلی سینا آقای حسین معصومی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21936/

تلفن تماس: ۰۹۱۸۹۲۷۰۹۷۳

کارگاه آشنایی با اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه بوعلی سینا دکتر مینو کرباسی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21925/

کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و کاربرد آن در آنالیز مواد

چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷ 

انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی دکتر سینا شکارسرایی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21926/

کارگاه آموزشی نرم افزار گوسین

از پایه تا پیشرفته

سه شنبه

۱۲ بهمن ماه

و پنجشنبه

۱۴ بهمن  ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۴ الی ۱۷

دانشگاه کردستان دکتر مهدی ایرانی

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آیدی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید.

@Rose_22s

@Mrazizi59

وبینار کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی و نانو ساختارها در استخراج و جداسازی و تهیه بیوسنسورها

چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مهراورنگ قائدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Recent Progresses in Catalytic Transformations: A Bridge Toward Eco-Nanotechnology

چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۳۰

دانشگاه اصفهان دکتر محمود نصراله زاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meeting.ui.ac.ir/ch/bridge

اتاق 208

وبینار رویکردهای مختلف برای ارزیابی گرمای تشکیل مواد پرانرژی

چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور  محمدحسین کشاورز

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار پزشکی شخص محور و آینده آن

سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکترشیوا اکبری بیرگانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

آشنایی با مسابقه ملی فناوری نانو

پنجشنبه ۱۶ دی ساعت ۲۰  انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران آقای میر علیرضا فغانی تولون-رتبه ۵ کشوری و دارنده مدال نقره کشوری دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

لینک ورود به جلسه:

https://meet.google.com/bmf-axvr-iyq

سلسله نشستهای شیمی:

نشست شانزدهم

شیمی محاسباتی و کاربردها

پنجشنبه ۹دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان دکتر آیدین بهرامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار حسگرهای هوشمند

سه شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حامد گل محمدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

کارگاه راهکارهای انتخاب موضوع و آشنایی با Hot Topics

یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۳ الی ۱۶

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر ناهید گویلی

لینک اتاق مجازی این کارگاه:

https://nikan.iut.ac.ir/library/

جهت کسب اطلاعات با ایمیل فوق در ارتباط باشید:

n.gavili@knowledgee.com

وبینار شیمی و خلق ثروت

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور حمیدرضا پوراعتدال

لینک شرکت در وبینار:

Adobe Connect Link:

http://online.ujiroft.ac.ir/rvx5gxqjy0v1

Green Chemistry at York-Microwaves and Materials Webinar

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

دانشگاه سمنان Prof. Duncan Macquarrie

لینک ورود به وبینار:

Adobe Connect Link:

vc10.semnan.ac.ir/chem

Passcode: chem2020

وبینار صنعت از دیدگاه شیمی آلی

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور علی عموزاده

لینک ورود به وبینار:

Adobe Connect Link:

http://online.ujiroft.ac.ir/r344emyka7n8

Mechanistic Interrogations of Olefin Halo-Functionalizations Webinar

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۵ تا ۱۶

دانشگاه صنعتی شریف

به مناسبت هفته پژوهش

پروفسور بابک برهان

سالن جابربن حیان دانشکده شیمی

شرکت در برنامه به صورت حضوری امکان پذیر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در تلگرام با آیدی های زیر در ارتباط باشید:

@kavoshsut

@Sharif_Chemistry

وبینار شناسایی و مدیریت کنترل پسماند و پساب های صنایع شیمیایی و پلیمری

سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۱ 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر بهاره کامیاب مقدس

دکتر شیدا اسمعیل زاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 811f1db

گذرواژه: 12345

کارگاه آموزشی آشنایی با گوگل اسکالر

دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

دانشگاه جیرفت

به مناسبت هفته پژوهش

دکتر ناهید گویلی

لینک اتاق مجازی این کارگاه:

http://online.ujiroft.ac.ir/recfd6jxl7cf/

جهت کسب اطلاعات با ایمیل فوق در ارتباط باشید:

n.gavili@knowledgee.com

سلسله نشستهای شیمی:

نشست پانزدهم

آشنایی با چارچوب های آلی فلزی(MOFs)

پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان مهندس سعیدرضا آیدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار نانولیپوزوم ها:

نانو حامل های هوشمند

چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور سعید معصوم

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار از میز بیلیارد تا دنیای اتم ها و مولکول ها

 سه شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر بیژن نجفی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار زئولیت ها با رویکرد صنعتی

شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ صبح

انجمن  علمی دانشجویی شیمی دانشگاه اراک پروفسور مژگان زنده دل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/farhangi

سلسله نشستهای شیمی:

نشست چهاردهم

بازیافت آلومینیوم: چالشها و نوآوری ها

یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۹:۳۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان مهندس مهسا نویدی راد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار نانوسیالات از ابتدا تا به امروز

چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مهدی نیک عمل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار توپولوژی شیمی کوانتومی

سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر کیومرث اسکندری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشستهای شیمی:

نشست سیزدهم

وبینار جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۱

یک روش مبتکرانه برای ساخت مولکول ها

شنبه  ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

انجمن  علمی دانشجویی جابرابن حیان

دکتر نسرین زهره

دکتر سید حسن حسینی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

https://online.qom.ac.ir/chemistry_science/

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

Indoles Through Palladium Catalyzed Site Selective Amination Webinar

چهارشنبه ۱۲ آبان ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز دکتر فرناز جعفرپور

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سنتز نانو مواد دوبعدی عامل دار برای به دام انداختن و از بین بردن ویروس ها

سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر محسن عادلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Quantitative (BIO) Analysis of Proteins by LC-MS Webinar

سه شنبه  ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۲

دانشگاه سمنان Prof. Rainer Bischeff

لینک اتاق مجازی این وبینار در google meet:

https://meet.google.com/fsr-oept-zvt

سلسله نشستهای شیمی:

نشست دوازدهم

وبینار اهمیت پژوهش

سه شنبه  ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر نرگس احمد آقایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

گردهمایی کیمیاگران

به مناسبت روز جهانی شیمی (مول)

دوشنبه  ۳ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۶ 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پروفسور مهدی وادی

دکتر نورالدین گودرزیان

دکتر اسماعیل نیکنام

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 68866d8

گذرواژه: IRAN110

ویژه برنامه بزرگداشت روز جهانی مول

شنبه  اول آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ الی ۲۲

دانشگاه کردستان دکتر قوامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار محصولات متان و متانول

چهارشنبه  ۲۸ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز  پروفسور ناصر صفری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

سمینار آموزشی آنلاین اصول و کاربرد دستگاه آنالیر عنصری با استفاده از روش (LIBS)

چهارشنبه  ۲۸ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه صنعتی اصفهان Mr.Michal Bohatka

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/zx2-8hu-lck-hnf/

جهت مشاهده وبینار کلیک فرمایید:

https://bbb.iut.ac.ir/playback/presentation/2.3/8eaa191e3e92f8b171855bf7e842a7b7293913ca-1634713464923

وبینار بینی و زبان اپتیکی: تقلید از سیستم چشایی و بویایی پستانداران

چهارشنبه  ۱۴ مهر ماه  ۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور بهرام همتی نژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

سلسله نشستهای شیمی:

نشست یازدهم

وبینار آشنایی با اصول طیف سنجی NMR و نحوه طیف خوانی

دوشنبه ۱۲  مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر حامد پژمان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

وبینار پیشرفت های اخیر در روش های سنتز ماکروسیکل ها

چهارشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پروفسور صمد خاکسار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/asmu/sfw

سلسله نشستهای شیمی:

نشست دهم

وبینار رنگ و رنگسازی، فرصتهاو چالشها

دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر سارا ایوانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/razi1399/shimi

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

سلسله نشستهای شیمی:

نشست نهم

وبینار معرفی و کاربرد پراش پرتو ایکس در شناسایی مواد

یکشنبه  ۷ شهریور ماه۱۴۰۰ انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر وحید صباغی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://www.aparat.com/v/wdVpn/

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران-فکس گاز شیراز

شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دکتر محمدصادق توللی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 3188e16

گذرواژه: IRAN110

چارچوب های فلز-آلی عامل دار شده

چهارشنبه  ۶  مرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور علی مرسلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

اثرات فضا الکترونی: نگرشی نوین بر شیمی آلی

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران-صنایع گاز تتیس

چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دکتر محمدصادق توللی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

شناسه: 6778f58

گذرواژه: IRAN110

همایش بزرگ روز شیمی

ویژه دانش آموزان، دانشجویان رشته شیمی وعلاقه مندان به علم شیمی

چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور علی اصغر انصافی

پروفسور  مهران غیاثی

مهندس علی هادی

Website:

https://chem.iut.ac.ir/shinyday

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/shinyday

وبینار سیستم های مینیاتوری تجزیه ای

چهارشنبه  ۲۳ تیر ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور مسعود کیخوایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار نگاهی بر مشکلات اشتغال اقماری

یکشنبه ۱۳ تیر

یکشنبه ۲۰ تیر

یکشنبه ۲۷ تیر 

 ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر پروین احتشام زاده

دکتر سعید لهراسبی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/20791/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید

کارگاه آموزشی Mnova ، نرم افزار تحلیل طیف NMR

چهارشنبه ۱۶ تیر ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶  دانشگاه بوعلی سینا دکتر سعید بابایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

وبینار انتقال بار در سیستم های تک مولکولی

چهارشنبه  ۹ تیر ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر مسعود باقرنژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار محیط زیست و دوگانگی ها با صنعت

دو شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دکتر لیلا ابراهیمی قوام آبادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

شناسه: 1831747

رمز : IRAN110

وبینار آینده کسب و کارهای مبتنی بر شیمی

چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶ دانشگاه شیراز دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

وبینار سرگذشت علم شیمی

سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ دانشگاه صنعتی شریف دکتر عیسی یاوری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

گفتگو با دانشمند برجسته ایرانی:

افق روشن پیش روی شیمی

جمعه ۲۱ خرداد ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت ایران دانشگاه یزد

دکتر علی خادم حسینی

و جناب آقای عمادالدین امین

لینک اتاق مجازی این وبینار :

https://www.aparat.com/anjomam_shimi_yazd/live

وبینار چارچوب های فلز-آلی گذشته، حال و آینده

چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر وحید صفری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

Porous Inorganic Materials in Solar Energy Conversion: Toward Electricity and Hydrogen Fuel Webinar

چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز دکتر رضا کشاورزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

کارگاه آموزشی نرم افزار

Power Point

جمعه ۷ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان مهندس سمیه پوریان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

کا رگاه آموزشی Chem Draw

پنجشنبه ۶ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر میثم یاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل کارگاه:

سلسله نشست های شیمی:

نشست هشتم

وبینار دورنمای ادامه تحصیل و اشتغال در رشته شیمی

(اهمیت توسعه مهارت های فردی)

پنجشنبه ۶ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر فرحناز ملکی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.malayeru.ac.ir/webinar

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://aparat.com/v/Uk3gv

New Approaches onThe Sepration-Preconcentration of Traces Organic And Inorganic Species Webinar

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۹
دانشگاه سمنان Prof. Mustafa Soylak

لینک اتاق مجازی این وبینار:

 
Password:chem2020

وبینار ماشین های مرده زندگی

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر محمدرضا اجتهادی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار شصت سال  با  تست های سریع بر پایه لترال فلو: وسایل تشخیصی کوچک با کاربردهای گسترده

سه شنبه ۴ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر حسن باقری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/p04egdoqz249/

وبینار اصول موفقیت در کارآفرینی

یکشنبه ۲ خرداد ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر افشین رحیمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pp9wtn0m4gaj/

کارگاه آموزشی مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار End Note

جمعه ۳۱  ادیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه کردستان مهندس بهزاد نصیری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار ترکیبات مزوپور در شیمی

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه بوعلی سینا دکتر مریم حجامی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pnbf5kvj3c81/

وبینار چشم اندازی بر تئوری شیمی تجزیه

چهارشنبه ۲۹ ادیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/p3vj5zi07xhy/

سلسله نشست های شیمی:

نشست هفتم

وبینار آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی و مایع

HPLC & GC

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر زینب رجب دیزاوندی

لینک اتاق مجازی این وبینار :

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://aparat.com/v/VZJnM

دریافت فایل ارائه وبینار

وبینار انقلاب چهارم صنعتی شیمی و کسب و کارهای آینده

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر بابک مختاری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار غشاهای ماتریس مختلط در جداسازی گازی

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه بوعلی سینا دکتر الهه احمدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/psgn6j46vi1s/

International webinar on:

"Conceptual Density Functional Theory"

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱

دانشگاه جیرفت

 Prof. Dr. Savas Kaya

دکتر راضیه رضوی پاریزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/conceptualdft/

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه بوعلی سینا دکتر عباس افخمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/py2n34tm7jze/

وبینار مهارت های نرم برای موفقیت شغلی

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر مونا ناصری

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

سلسله نشست های شیمی:

نشست ششم

وبینار محصولات تراریخته (دست کاری شده)

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر بهمن زورمند

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

کارگاه رزومه نویسی

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷

دانشگاه بوعلی سینا دکتر عباس افخمی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/pxeqi4pbg7ls/

وبینار سطوح اَبَر آبگریز: اصول و کاربردها

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور  سعید عزیزیان

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/py78fpmw6pei/

سلسله نشست های شیمی:

نشست پنجم

وبینار گیاهان دارویی و اسانس گیری

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۲

انجمن  علمی دانشجویی جابر ابن حیان دکتر مجید حلیمی خلیل آباد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/shimi

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://www.aparat.com/v/NAeP6

Photosensitizers and Photodynamic Therapy Webinar

سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف پروفسور حسن حدادزاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار زمین ما، آینده ما  (Chem_Talk)

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸ الی ۲۱ دانشگاه کردستان بحث آزاد (free discussion) بوده و تمامی دانشجویان در سراسر جهان می‌توانند در آن شرکت کنند

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

وبینار اثر آنومری: گذشته، حال و آینده

چهارشنبه اول اردیبهشت ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور محمدعلی زلفی گل

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pvrmynsm6rg3/

Leveraging Photons for Sustainable Catalysis Webinar

سه شنبه ۳۱ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حسین رباط جزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

1th international webinar on:

"Functional Nanomaterials; Chemistery and Biointeractions"

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱

چهارشنبه اول اردیبهشت۱۴۰۰ ساعت ۹

دانشگاه لرستان

(مجازی)

دکتر عابدین زبردستی

دکتر محسن عادلی

دکتر بیرانوند

کانال واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/J6DEB2eD69T0xKoK6RKKLz

وبینار کاربرد شیمی تجزیه سبز در آنالیز مواد غذایی

سه شنبه ۲۴فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸

دانشگاه جیرفت دکتر محبوبه شیرانی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/rou8uufq6n37/?proto=true

International Webinar: "Sustainable Environmental Remediation Strategies & Solution"

۲۳-۲۴ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۱ الی ۱۴

دانشگاه جیرفت

(مجازی)

دبیر علمی: سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی

وبسایت وبینار:

www.pdpu.ac.in

ایمیل:

Rama.Gaur@sot.pdpu.ac.in

لینک اتاق مجازی این وبینار:

meet.google.com/qtd-whmx-owz :روز اول

روز دوم: meet.google.com/ywh-muuo-emu

وبینار کاربردهای نظریه تابعیت چگالی (DFT) در شیمی

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰

دانشگاه جیرفت دکتر راضیه السادات رضوی پاریزی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://0nline.ujiroft.ac.ir/rkoe1foyy6ca/

Chemical Biopsy Tools Based on Microextraction Principles Webinr

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۳۰

دانشگاه سمنان Prof. Janusz Pawliszyn

لینک اتاق مجازی این وبینار:

vc10.semnan.ac.ir/chem

Passcode: chem2020

وبینار فوتو حساس کننده ها و فوتودینامیک درمانی

چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه۱۴۰۰

ساعت ۱۶

دانشگاه شیراز پروفسور حسن حدادزاده

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

فیلم ارائه کامل وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pcei1ceh1pcz/