سال ۱۳۶۵-۱۳۶۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

20-22 خرداد1365

-----

دومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

16-19 شهریور1366

محمد علی پسند

سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

21-24 شهریور1367

-----

اولین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

31 خرداد تا اول تیر 1368

-----

چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

13-16 شهریور1368

-----

 
 

سال ۱۳۶۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر مهدی امیرنصر

دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت

5-8 شهریور1369

دکتر حجت اله کریم پور

اولین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

26-28 دی 1369

دکتر جواد عزیزیان

 

 

سال ۱۳۷۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

18-19 خرداد 1370

دکتر مسعود حسن پور

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

26-28 مرداد 1370

دکتر ابراهیم نوروزیان

ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تهران

11-14 شهریور1370

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

دومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه الزهراء

23-24 بهمن 1370

دکتر یحیی فرهنگی

 

 

سال ۱۳۷۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

26-28 خرداد 1371

فرج ا... مهنازاده

هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز و پتروشیمی

باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان

9-12 شهریور1371

مهندس علی احمدی

 

 

سال ۱۳۷۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-26 فروردین 1372

دکتر علی سرافراز یزدی

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

10-12 شهریور1372

دکتر محمدحسن پیروی

 

 

سال ۱۳۷۳:

 

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

23-25 فروردین 1373

دکتر علی اصغر انصافی

سومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تبریز

11-12 مرداد 1373

دکتر علی اکبر خاندار

سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تربیت معلم اراک

25-27 مرداد 1373

دکتر ناصر فروغی فر

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

15-17 شهریور1373

دکتر سید صاحب سادات حسینی

 

 

سال ۱۳۷۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه خواجه نصیر

25-24 خرداد 1374

-----

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

24-26 تیر1374

دکتر محمدرضا حاج محمدی

چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

17-18 مرداد 1374

دکتر سید جواد صابونچی

دومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان

7-9 شهریور 1374

دکتر اصغر زینی اصفهانی

دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج

14-16 شهریور1374

مهندس کریم اکبری حقیقی

چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-27 مهر 1374

دکتر مجید هروی

 

 

سال ۱۳۷۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه اصفهان

18-20 اردیبهشت 1375

دکتر حسین فقیهیان

پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

27-29 مرداد 1375

دکتر شادپور ملک پور

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

13-15 شهریور1375

دکتر محمدعلی بیگدلی

سومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

22-24 آبان 1375

دکتر سید فرامرز طیاری

 

سال ۱۳۷۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران

دانشگاه تبریز

29-28 خرداد 1376

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

اولین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه تبریز

25-27 مرداد1376

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

ششمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

28-30 مرداد 1376

دکتر سید ابوالقاسمی فخری

دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9-11 شهریور1376

دکتر اسداله ناصح زاده

هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

15-17 بهمن 1376

خانم دکتر ناهید پوررضا

 

 

سال ۱۳۷۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه مشهد

25-27 مرداد1377

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

27-29 بهمن1377

دکتر حسین غریبی

 

 

سال ۱۳۷۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه مازندران

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

۲۱-۲۲ خرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸

دکتر جوانشیر جوزن

سومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

آموزش و پرورش استان اصفهان

۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه اصفهان

۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸

دکتر محمدحسین حبیبی

 

 

سال ۱۳۷۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هشتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کاشان

۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹

دکتر عبدالحمید بامنیری

چهارمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه کرمان

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹

دکتر مهدی جلالی هروی

چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

اسفند ۱۳۷۹

دکتر حسین نقیبی

 

 

سال ۱۳۸۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه تهران

۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰

دکتر محمد رضا گنجعلی

پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

-----

تابستان ۱۳۸۰

-----

نهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

۲۴-۲۶ مهر ۱۳۸۰

دکتر عبداله جاویدان

ششمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰

دکتر محمد علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه یزد

۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰

دکترحسین اسلامی

 

 

 سال ۱۳۸۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۷ شهریور ۱۳۸۱

دکتر هدایت راحمی

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه گیلان

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دکتر منوچهر مامقانی

اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه یاسوج

۱-۲ آبان ۱۳۸۱

دکتر بهادر کرمی

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه زنجان

۷-۸ اسفند ۱۳۸۱

دکتر حسن حسینی منفرد

 

 

سال ۱۳۸۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران

دانشگاه زنجان

۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲

دکتر محمد رضا یافتیان

پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲

دکترمحمدحسین مشهدی زاده

دومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه اصفهان

۷-۹ بهمن ۱۳۸۲

دکتر حسین فقیهیان

چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۸۲

دکتر کاظم رفوئی

 

 

سال ۱۳۸۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

دکترمحمود چمساز

هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تربیت معلم تبریز

۳-۵ شهریور ۱۳۸۳

دکتر مؤید حسینی صدر

یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳

دکتر عبدالرضا حاجی پور

هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳

دکتر یوسف غایب

 

 

سال ۱۳۸۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بیرجند

۷-۹ شهریور ۱۳۸۴

خانم دکتر سوسن صادقی

ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴

دکتر داوود نعمت الهی

سومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه کردستان

۵-۷ مهر ۱۳۸۴

دکتر علی حسین سروستانی

هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴

دکتر محمد حسن انتظاری

دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران و چهارمین گردهمائی اساتید شیمی آلی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۸۴

دکتر علمدار آشناگر

 

 

سال ۱۳۸۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه گیلان

۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵

دکتر علی قنادزاده گیلانی

اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه اراک

۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵

دکتر غلامحسین عظیمی

سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۵

دکتر رامین قربانی واقعی

اولین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵

دکتر حسن سبزیان

ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه اهواز

۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵

خانم دکتر ناهید پوررضا

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

نهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سمنان

۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵

دکتر علی عمو زاده

 

 

سال ۱۳۸۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان هتل آسمان

۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

دکتر اصغرزینی اصفهانی

هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه ارومیه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۶

دکتر رضا امامعلی سبزی

چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زابل

۱۴-۱۶ اسفند ۱۳۸۶

دکترحسین توکل

 

 

سال ۱۳۸۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر مژگان خراسانی مطلق

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۷

دکتر عبدالحمید علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه محقق اردبیلی

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷

دکترعزیز حبیبی

 

 

سال ۱۳۸۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

دکتر مهدی امیرنصر

هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸

دکتر عبداله سلیمی

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸

دکتر خالد عزیزی

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

دکتر عباس افخمی

شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زنجان

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

دکتر علی رمضانی

دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۸ آبان ۱۳۸۸

دکتر مرتضی بهرام

 

 

سال ۱۳۸۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹

دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)

چهارمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی

۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر محمد صدیق مرتضوی

اولین سمینار شیمی صنعت ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر بهرام قنبری

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر محسن بهپور

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه  گیلان

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر خلیل طباطبائیان

هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

دکتر حشمت اله علی نژاد

نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه یزد

۲-۴ بهمن ۱۳۸۹

دکتر حمیدرضا زارع

چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۶-۹ اسفند ۱۳۸۹

دکتر حسن به نژاد

 

 

سال ۱۳۹۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

دکتر میثم نوروزی فر

پانزدهمین کنگره ملی، سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

دکتر عباس افخمی

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

خانم دکتر عزت رفیعی

هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه زنجان

۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰

دکتر نعمت اله ارشدی

سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰

دکتر عبدالحسین ناصری

پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰

دکتر آرش مراد زادگان

هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

دکتر نوراله حاضری

 
 

سال ۱۳۹۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار واکنشهای چندجزیی

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان

۹-۱۰ خرداد ۱۳۹۱

دکتر الهه مصدق

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

دکتر مجتبی باقرزاده

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی مقاری

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی دره کردی

دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱

دکتر محمد باقر قلیوند

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

دکتر علی سرافراز یزدی

دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

 

 

سال ۱۳۹۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

دکتر رامین قربانی واقعی

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ایلام

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

خانم دکتر مریم حجامی

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

دکتر علی اصغر انصافی

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

دکتر سعید یگانگی

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه حکیم سبزواری

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

دکتر رضا طیبی

شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه یزد

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

دکتر محمد امرالهی

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۶-۷ شهریور ۱۳۹۲

دکترسید حسن زوار موسوی

ششمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه تبریز

۷-۸ آبان ۱۳۹۲

دکتر سهیل عابر

چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه شیراز

۶-۷ آذر ۱۳۹۲

دکتر جواد تشخوریان

 

 

سال ۱۳۹۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

دکتر رضا نجار

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳

خانم دکتر ناهید پوررضا

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

دکتر سیف اله جلیلی

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

دکتر صادق صالح زاده

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

دکتر رضا رنجبر کریمی و دکتر مسعود روحانی مقدم

یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳

دکتر مجید آروند

 

 

سال ۱۳۹۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کردستان

۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴

دکتر کمال امانی

بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

دکتر سید حمید احمدی

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

دکتر سیف اله جلیلی

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دکتر ذوالفقار رضوانی

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

دکتر علیرضا اصغری

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران

۴-۵ شهریور ۱۳۹۴

دکتر حسن باقری

پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران

۴-۵ آذر ۱۳۹۴

دکتر جهانبخش قاسمی

دومین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۴-۱۶ مهر ۱۳۹۴

دکتر فرهاد شیرینی

 

 

سال ۱۳۹۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نخستین کنفرانس شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز
۱-۲ شهریور ۱۳۹۵
دکتر محمود زارعی
بیست وچهارمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۳-۵ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی: دکتر محمد قلعه اسدی

دبیر اجرایی: دکتر عبدالرضا ابری

نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵ دکتر نعمت اله ارشدی
بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حبیب باقری

دبیر اجرایی:دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر زهرا جمشیدی

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

(سومین سمینار شیمی صنعت ایران)

دانشگاه جیرفت ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی
نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ رئیس کنگره: دکتر سیدحبیب فیروزآبادی و دبیر علمی: دکتر سیدحسین موسوی پور و دبیر اجرایی: دکتر عبدالکریم عباسپور
هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی: دکتر امیر شکوه سلجوقی

 

سال ۱۳۹۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

دانشگاه اصفهان ۱۳-۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ دکتر اسماعیل شمس سولاری
بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دنشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد  ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت
چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور  ۱۳۹۶ دکتر مژگان زنده دل
دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرائی:

دکتر امیرعباس متین

بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه علم و صنعت ۱۱-۱۳شهریور  ۱۳۹۶

دبیر:دکتر شهرزاد جوانشیر

دبیر علمی:

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی:

دکتر محمد قربان دکامین

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی

هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه خوارزمی ۱۵-۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدایی

ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی

 

 

 سال ۱۳۹۷ :

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر : دکتر حسین عشقی

دبیر اجرائی: دکتر امیرشکوه سلجوقی

Website: https://icc20.um.ac.ir/index.php

E-mails:  icc20@um.ac.ir

telegram: https://t.me/icc20

دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴-۳ شهریور ۹۷ دانشگاه علم و صنعت

دبیر علمی: دکتر زهرا احمدآبادی، دانشگاه فرهنگیان شهیدهاشمی نژاد

دبیر اجرایی: دکتر فرانک منطقی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/icec97/fa/

E-mails:  icec10@iust.ac.ir

پنجمین کنفرانس  بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

۴-۵ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

Website:

http://iizc5.tabrizu.ac.ir/fa

E-mails: iizc5@tabrizu.ac.ir 

telegram: https://t.me/iizc5

سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر علمی: دکتر جلال بصیری پارسا

دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷ دانشگاه زنجان

دبیر:دکتر علی رمضانی

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97/fa/

E-mails:  icc1@znu.ac.ir

telegram:https://t.me/ICC1st

ID: icc_1@

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز

دبیر: دکتر عبدالحسین ناصری

دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی: دکتر محمدسعید سرورالدین

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir
اولین مدرسه زمستانه کمومتریکس ۶-۸ بهمن ۹۷ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه خلیج فارس

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

دبیر اجرائی : دکتر اسماعیل تماری

Website:

http://elect13.pgu.ac.ir/fa/

E-mail:pgu.electrochem@gmail.com

telegram: @Electrochem13

هشتمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی ۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه اصفهان دکتر کیومرث اسکندری www.tccw.ir

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۰۲-۸۱ اسفند ۹۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

Website:

http://seminar.usb.ac.ir/iicc

E-mail:  iicc20@usb.ac.ir

Whatsapp: icc20

بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷ دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی: دکتر حمید بیضایی

Website:

isoc26.uoz.ac.ir

E-mails:isoc26@uoz.ac.ir

 

سال ۱۳۹۸:

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۳-۱ مرداد ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

Website:

http://www.4iacc.ir/fa/

E-mails:iacc4@urmia.ac.ir

iacc4@yahoo.com

تلفن:

۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۳۱-۲۹ مرداد۹۸ دانشگاه زنجان

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

Website:

http://physchem22.ir/

E-mails: ipcc22@znu.ac.ir

تلفن:

  ۰۹۹۲۱۵۳۴۹۳۷

۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

Website:   http://www.27icoc.ir/fa/

تلفن :

۰۹۰۵۴۶۶۹۱۳۴

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۵۹
دورنگار : ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۵-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه سمنان

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

Website: https://isac26.semnan.ac.ir/fa/

E-mail:  isac26@semnan.ac.ir

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

Website:http://iicc21.araku.ac.ir

E-mail:  a-iicc21@araku.ac.ir

تلفن:   ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۷۵

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۳-۱۲ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://9chemenv.araku.ac.ir/

E-mail:9-chemenv@araku.ac.ir

تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۵۷

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۶ شهریور ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام

Website: http://inzc6.qiet.ac.ir/

E-mail: inzc6@qiet.ac.ir

تلفن: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۸-۹ آبان ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم جنگلی

Website: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/

E-mail: IBCS7@shahroodut.ac.ir

تلفن: ۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

۲۸ -۳۰ آبان ۹۸ دانشگاه اصفهان

دبیرعلمی: دکتر امیرحسین نوارچیان

دبیراجرایی: دکتر عباس محمدی

Website: hampa98.ui.ac.ir

E-mail:hampa98@res.ui.ac.ir

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶

نهمین مدرسه زمستانه شیمی نظری و محاسباتی

به خاطر ویروس کرونا لغو گردید

۳۰ دی الی ۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: http://tccw.ir/

E-mail: tccw@ch.sharif.edu

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

۱۲  الی ۱۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸ دانشگاه خوارزمی

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

Website: http://icc2020.khu.ac.ir/

E-mail: icc2020@khu.ac.ir

تلفن:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

دورنگار:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۷