نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر علی مرسلی Editor-in-Chief تربیت مدرس morsali_a@modares.ac.ir
دکتر علی رمضانی Executive Manager زنجان aliramazani@gmail.com
دکتر فهیمه بیگدلی Executive Assistant زنجان bigdeli.fahimeh@gmail.com
دکتر حسین اسلامی Editorial Board خلیج فارس heslami@pgu.ac.ir
دکتر اعظم ایرجی زاد صنعتی شریف iraji@sharif.edu
دکتر مجتبی باقرزاده صنعتی شریف bagherzadeh@sharif.edu
دکتر علی بیت الهی علم و صنعت beitolla@iust.ac.ir
دکتر علی پورجوادی صنعتی شریف purjavad@sharif.edu
دکتر محمد حسین حبیبی اصفهان habibi@sci.ui.ac.ir
دکتر آرش سیم چی صنعتی شریف simchi@sharif.edu
دکتر سعید شاهرخیان صنعتی شریف shahrokhian@sharif.edu
دکتر بابک کریمی تحصیلات تکمیلی زنجان karimi@iasbs.ac.ir
دکتر مصطفی محمدپور امینی شهیدبهشتی m-pouramini@sbu.ac.ir
دکتر مرتضی محمودی تهران morteza.mahmoudi@gmail.com
دکتر طیبه مدرکیان بوعلی سینا-همدان madrakian@basu.ac.ir
دکتر حسن نمازی تبریز hnamazi2001@yahoo.com
دکتر محمد هرمزی نژاد صنعتی شریف hormozi@sharif.edu
Prof. Dr. Christoph Janiak Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) christoph.janiak@uni-duesseldorf.de
Prof. Peter Junk James Cook University peter.junk@jcu.edu.au
Prof. Lucia Carlucci University of Milan lucia.carlucci@unimi.it
Prof. Daniel Ruiz Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2) & ICREA daniel.maspoch@icn2.cat
Prof. Jichang Wang University of Windsor, Canada jwang@uwindsor.ca
دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی Advisory Board اصفهان m.mehrgardi@chem.ui.ac.ir
دکتر محسن عادلی لرستان mohadeli@yahoo.com
دکتر عبدالحمید علیزاده رازی کرمانشاه ahalizadeh2@hotmail.com
دکتر محمد نجف پور تحصیلات تکمیلی زنجان mmnajafpour@iasbs.ac.ir
دکتر علی نخعی پور فردوسی مشهد a.nakhaei@um.ac.ir