نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر علی حیدر پاکیاری Editor-in-Chief شیراز pakiari@shirazu.ac.ir
دکتر حسن به نژاد Managing Editor تهران behnejad@gmail.com
دکتر علی اکبر صبوری Associate Editor تهران saboury@ut.ac.ir
دکتر افشان مهاجری شیراز amohajeri@shirazu.ac.ir
دکتر محمد حسن انتظاری Editorial Board فردوسی مشهد moh_entezari@yahoo.com
دکتر محمود تبریزچی صنعتی اصفهان m-tabriz@cc.iut.ac.ir
دکتر شاهین روحانی صنعتی شریف rouhani@ipm.ir
دکتر هاشم رفیعی تبار علوم پزشکی شهیدبهشتی rafii@theory.ipm.ac.ir
دکتر محمد تقی زعفرانی معطر تبریز zafarani@tabrizu.ac.ir
دکتر حسن سبزیان اصفهان sabzyan@sci.ui.ac.ir
دکتر محمد علی شاه زمانیان اصفهان shahzam@sci.ui.ac.ir
دکتر ناصر شاه طهماسبی فردوسی مشهد nasser@um.ac.ir
دکتر محمد رضا غلامی صنعتی شریف gholami@sharif.edu
دکتر محمود مرادی شیراز moradi@susc.ac.ir
دکتر علی مقاری تهران maghari@khayam.ut.ac.ir
دکتر علی اکبر میرزائی سیستان و بلوچستان mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
دکتر محمدباقر احمدی Advisory Board شیراز mbahmadi@shirazu.ac.ir
دکتر عزت اله ارضی تهران arzi@khayam.ut.ac.ir
دکتر حسین اسلامی خلیج فارس h.eslami@theo.chemie.tu-darmstadt.de
دکتر هادی اکبرزاده صنعتی اصفهان akbarzad@cc.iut.ac.ir
دکتر غلامحسین بردبار شیراز bordbar@physics.susc.ac.ir
دکتر حسن بیدادی تبریز bidadi@tabrizu.ac.ir
دکتر محسن تفضلی صنعتی شریف tafazzoli@sharif.edu
دکتر مجید جعفریان خواجه نصیرالدین طوسی mjafarian@kntu.ac.ir
دکتر عزیز حبیبی ینگجه محقق اردبیلی ahabibi@uma.ac.ir
دکتر عباسعلی رستمی مازندران rostami@umz.ac.ir
دکتر محمد سلیمان نژاد اراک m-solimannejad@araku.ac.ir
دکتر محمدهادی قطعی شیراز ghatee@susc.ac.ir
دکتر علی قنادزاده گیلان aggilani@guilan.ac.ir
دکتر عزت کشاورزی صنعتی اصفهان keshavrz@cc.iut.ac.ir
دکتر الهه کفشدار گوهرشادی فردوسی مشهد gohari@um.ac.ir
دکتر حمیدرضا مشفق تهران hmoshfegh@ut.ac.ir
دکتر سیدحسین موسوی پور شیراز mousavi@susc.ac.ir
دکتر علی اکبر موسوی موحدی تهران moosavi@ibb.ut.ac.ir
دکتر بیژن نجفی صنعتی اصفهان najafi@cc.iut.ac.ir
دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری تربیت مدرس hadipour@modares.ac.ir