اعضای هیات تحریریه نشریه تخصصی شیمی معدنی

( Inorganic Chemistry Research )  

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر هادی کارگر Editor-in-Chief اردکان h.kargar@ardakan.ac.ir
دکتر مجید مقدم Managing Editor اصفهان moghadamm@sci.ui.ac.ir
دکتر مهدی امیر نصر Co-Editor-in-Chief صنعتی اصفهان amirnasr@cc.iut.ac.ir
دکتر غلامحسین محمدنژاد Associate Editor صنعتی اصفهان mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود میرزائی شهرابی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
دکتر سید مسعود نبوی زاده شیراز shirazu.ac.ir@nabavizadeh
دکتر عباس ترسلی Editorial Board شهید چمران اهواز tarasoli@yahoo.com
دکتر حسین دهقانی کاشان dehghani@kashanu.ac.ir
دکتر ناصر صفری شهید بهشتی n-safari@cc.sbu.ac.ir
دکتر رضا طیبی حکیم سبزواری rtayebee@hsu.ac.ir
دکتر حسن کی پور بوعلی سینا-همدان keypour@basu.ac.ir
دکتر محمد کوتی شهید چمران اهواز m_kooti@yahoo.com
دکتر حمید گلچوبیان مازندران h.golchobian@umz.ac.ir
دکتر علی مرسلی تربیت مدرس morsali_a@modares.ac.ir
دکتر مصطفی محمدپورامینی شهید بهشتی m-pouramini@sbu.ac.ir
دکتر ولی اله میرخانی اصفهان mirkhani@sci.ui.ac.ir
دکتر محمد مهدی نجف پور تحصیلات تکمیلی زنجان mmnajafpour@iasbs.ac.ir
Prof. Axel  Klein University of Cologne axel.klein@uni-koeln.de
Prof. Mahdi M. Abu Omar University of California, Santa Barbara abuomar@chem.ucsb.edu
دکتر علیرضا آریافرد Advisory Board University of Tasmania, Australia ariafard@yahoo.com
دکتر مجتبی باقرزاده صنعتی شریف bagherzadeh@sharif.edu
دکتر داور بقاعی صنعتی شریف dboghaei@sharif.edu
دکتر شهرام تنگستانی نژاد اصفهان stanges@sci.ui.ac.ir
دکتر محمد جوشقانی رازی کرمانشاه mjoshaghani@razi.ac.ir
دکتر محمد حسین حبیبی اصفهان habibi@sci.ui.ac.ir
دکتر علی اکبر خاندار تبریز khandar@tabrizu.ac.ir
دکتر سعید رعیتی خواجه نصیرالدین طوسی rayati@kntu.ac.ir
دکتر صادق صالح زاده بوعلی سینا-همدان saleh@basu.ac.ir
دکتر خلیل طباطبائیان گیلان taba@guilan.ac.ir
دکتر میترا قاسم زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی mghasemzadeh@ccerci.ac.ir
دکتر رضا کیا DESY Notkestraße 85 22607 Hamburg, Germany reza.kia@desy.de
دکتر علیرضا گرجی یزد agorji@yazd.ac.ir
Prof. Mohammad Khaja Nazeerudeen Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Switzerland mdkhaja.nazeeruddin@epfl.ch
Prof. Sebastiano Campagna Messina University, Italy campagna@unime.it
Prof. Santo Lanza Messina University, Italy lanza@unime.it
Prof. Vratislav Langer Chalmers University of Technology Sweden langer@chalmers.se
Prof. Kurt Mereiter Vienna University of Technology, Austria kurt.mereiter@tuwien.ac.at
Prof. Giuseppe Bruno Messina University, Italy gbruno@unime.it