نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر مسعود نبوی زاده Editor-in-Chief شیراز nabavizadeh@shirazu.ac.ir
دکتر مهدی امیر نصر Co-Editor-in-Chief صنعتی اصفهان amirnasr@cc.iut.ac.ir
دکتر مجید مقدم Managing Editor اصفهان moghadamm@sci.ui.ac.ir
دکتر غلامحسین محمدنژاد Associate Editor صنعتی اصفهان mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود میرزائی شهرابی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
دکتر داور بقاعی Editorial Board صنعتی شریف dboghaei@sharif.edu
دکتر عباس ترسلی شهید چمران اهواز tarasoli@yahoo.com
دکتر سعید رعیتی خواجه نصیرالدین طوسی rayati@kntu.ac.ir
دکتر صادق صالح زاده بوعلی سینا-همدان saleh@basu.ac.ir
دکتر رضا طیبی حکیم سبزواری rtayebee@hsu.ac.ir
دکتر میترا قاسم زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی mghasemzadeh@ccerci.ac.ir
دکتر حسن کی پور بوعلی سینا-همدان keypour@basu.ac.ir
دکتر علی مرسلی تربیت مدرس morsali_a@modares.ac.ir
دکتر ولی اله میرخانی اصفهان mirkhani@sci.ui.ac.ir
دکتر محمد مهدی نجف پور تحصیلات تکمیلی زنجان mmnajafpour@iasbs.ac.ir

Prof. Giuseppe Bruno

Messina University, Italy gbruno@unime.it
Prof. Sebastiano Campagna Messina University, Italy campagna@unime.it

Prof. Santo Lanza

Messina University, Italy lanza@unime.it

Prof. Mohammad Khaja Nazeeruddin

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Switzerland mdkhaja.nazeeruddin@epfl.ch

Prof. Vratislav Langer

Chalmers University of Technology Sweden langer@chalmers.se
Prof. Kurt Mereiter Faculty of Chemistry Vienna University of Technology, Austria kurt.mereiter@tuwien.ac.at
دکتر علیرضا آریافرد Advisory Board University of Tasmania, Australia ariafard@yahoo.com
دکتر حسین اشتیاق حسینی فردوسی مشهد heshtiagh@um.ac.ir
دکتر مجتبی باقرزاده صنعتی شریف bagherzadeh@sharif.edu
دکتر شهرام تنگستانی نژاد اصفهان stanges@sci.ui.ac.ir
دکتر محمد جوشقانی رازی کرمانشاه mjoshaghani@razi.ac.ir
دکتر محمد حسین حبیبی اصفهان habibi@sci.ui.ac.ir
دکتر علی اکبر خاندار تبریز khandar@tabrizu.ac.ir
دکتر حسین دهقانی کاشان dehghani@kashanu.ac.ir
دکتر ناصر صفری شهید بهشتی n-safari@cc.sbu.ac.ir
دکتر خلیل طباطبائیان گیلان taba@guilan.ac.ir
دکتر محمد کوتی شهید چمران اهواز m_kooti@yahoo.com
دکتر رضا کیا DESY Notkestraße 85 22607 Hamburg, Germany reza.kia@desy.de
دکتر علیرضا گرجی یزد agorji@yazd.ac.ir
دکتر حمید گلچوبیان مازندران h.golchobian@umz.ac.ir
دکتر مصطفی محمدپورامینی شهید بهشتی m-pouramini@sbu.ac.ir