نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر عباس افخمی Editor-in-Chief بوعلی سینا-همدان afkhami@basu.ac.ir
دکتر حسن باقری Managing Editor دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) h.bagheri@bmsu.ac.ir
دکتر مرتضی بهرام Editorial Board دانشگاه ارومیه m.bahram@urmia.ac.ir
دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز npourreza@yahoo.com
سامان حسین خانی تربیت مدرس saman_h@modares.ac.ir
دکتر عبداله سلیمی کردستان absalimi@uok.ac.ir
دکتر حمید عبدالهی تحصیلات تکمیلی زنجان abd@iasbs.ac.ir
دکتر علیرضا فخاری زواره شهید بهشتی a-zavareh@sbu.ac.ir
دکتر محمد مظلوم اردکانی یزد mazloum@yazd.ac.ir
دکتر داود نعمت الهی بوعلی سینا-همدان nemat@basu.ac.ir
دکتر پیمان هاشمی دانشگاه لرستان hashemi.p@lu.ac.ir
دکتر یداله یمینی تربیت مدرس yyamini@modares.ac.ir
Prof. Imran Ali Jamia Millia Islamia (Central University) drimran.chiral@gmail.com
Prof. Marcel Maeder Newcastle University marcel.maeder@newcastle.edu.au