نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر مجتبی شمسی پور Editor-in-Chief رازی کرمانشاه shamsipur@ics-ir.org
دکتر علی اکبر صبوری Managing Editor تهران saboury@ut.ac.ir
Dr. D. N. Rahni Regional Editor Pace University, Pleasantville, NY 10570-2799, USA ----
دکتر محمد کاظم امینی Editorial Board اصفهان mkamini@sci.ui.ac.ir
دکترعلی اصغر انصافی صنعتی اصفهان ensafi@cc.iut.ac.ir
دکتر شهرام تنگستانی نژاد اصفهان

stanges@sci.ui.ac.ir

دکتر محمدعلی زلفی گل بوعلی سینا zolfi@basu.ac.ir
دکتر عبداله سلیمی کردستان absalimi@uok.ac.ir
دکتر احمد شعبانی شهید بهشتی a-shaabani@sbu.ac.ir
دکتر پیمان صالحی شهید بهشتی p-salehi@sbu.ac.ir
دکتر جواد صاین بوعلی سینا saien@basu.ac.ir
دکترالهه کفشدار گوهرشادی فردوسی مشهد gohari@um.ac.ir
دکترایرج محمدپور بلترک اصفهان mohammadpoorbaltork@yahoo.com
دکترعلی اکبرموسوی موحدی تهران moosavi@ibb.ut.ac.ir
دکتر بهرام همتی نژاد شیراز hemmatb@shirazu.ac.ir
Dr. H. Y. Aboul-Enein Advisory Board Saudi Arabia ----
Dr. F. Ahmad India ----
Dr. Atta-ur-Rahman Pakistan ----
Dr. G. W. Buchannan Canada ----
Dr. S. Chandrasekaran India ----
Dr. A. Cooper UK ----
Dr. M. V. George India ----
Dr. M. R. Ghadiri USA ----
Dr. Y. Goto Japan ----
Dr. G. Islampour Iran ----
Dr. J. M. Lehn France ----
Dr. L. F. Lindoy Australia ----
Dr. V. Lippolis Italy ----
Dr. S. Mallakpour Iran ----
Dr. J. L. Markley USA ----
Dr. D. Matt France ----
Dr. G. Mehta India ----
Dr. H. Mirzadeh Iran ----
Dr. A. H. Pakiari Iran ----
Dr. M. H. Pournaghi-Azar Iran ----
Dr. C. N. R. Rao India ----
Dr. L K Sydnes Norway ----
Dr. H. A. Tajmir-Riahi Canada ----
Dr. F. Vögtle Germany ----
Dr. I. Yavari Iran ----
Dr. X. Z. You China ----