سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکترعبداله سلیمی ۹ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکترعبداله سلیمی

چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکترعبداله سلیمی

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر شانت باغرام ۹ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر شانت باغرام

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر شانت باغرام

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمصطفی محمدپورامینی به میزبانی دانشگاه خوارزمی ۵ اسفند ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمصطفی محمدپورامینی به میزبانی دانشگاه خوارزمی

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۰
سخنران مهمان: دکترمصطفی محمدپورامینی

وبینار شیمی دارویی با سخنرانی جناب آقای دکترسعید بلالایی ۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار شیمی دارویی با سخنرانی جناب آقای دکترسعید بلالایی

چهار شنبه ۶ اسفند ماه، ساعت ۱۷
میزبان: دانشگاه شهید بهشتی

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار ۳ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر هادی پرستار

وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز ۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکتر الهه گوهر شادی

وبینار افق هایی از آینده شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر زلفی گل ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

وبینار افق هایی از آینده شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر زلفی گل

پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹-۱۷
سخنران: پروفسور محمدعلی زلفی گل

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقایان مهندس آقایی و دکتر میرزایی ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقایان مهندس آقایی و دکتر میرزایی

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه، ساعت ۱۸
سخنرانان مهمان: مهندس آقایی و دکتر میرزایی

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر امین فرهنگ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر امین فرهنگ

سه شنبه ۲۱ بهمن ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر امین فرهنگ

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترامیررضا جاسبی به میزبانی دانشگاه شیراز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترامیررضا جاسبی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، ساعت ۴ بعد از ظهر
سخنران مهمان: دکتر جاسبی

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر نعمت الله ارشدی ۲۰ دی ۱۳۹۹

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر نعمت الله ارشدی

سه شنبه ۲۳ دی ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر نعمت الله ارشدی

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی ۱۵ دی ۱۳۹۹

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

سه شنبه ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان باسخنرانی دکتر مظاهر احمدی ۱۴ دی ۱۳۹۹

وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان باسخنرانی دکتر مظاهر احمدی

چهارشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
سخنران: دکتر مظاهر احمدی

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر سیروس جمالی ۶ دی ۱۳۹۹

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر سیروس جمالی

سه شنبه ۹ دی ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر سیروس جمالی

وبینار شیمی آلی با سخنرانی جناب آقای دکترعیسی یاوری ۳ دی ۱۳۹۹

وبینار شیمی آلی با سخنرانی جناب آقای دکترعیسی یاوری

پنج شنبه ۴ دی ماه، ساعت ۱۷ الی ۱۹
میزبان: دانشگاه شهید بهشتی

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمسعود میرزایی به میزبانی دانشگاه شیراز ۲۳ آذر ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمسعود میرزایی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهار شنبه ۳ دی ماه، ساعت ۴ بعد از ظهر
سخنران مهمان: دکتر مسعود میرزایی