لیست اعضای منتخب دوره جدید(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر بهرام قنبری ریاست کمیته صنعتی شریف

۲

دکترکاظم کارگشا

دبیر کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجی نصیر الدین طوسی

۴

دکتر جلال بصیری پارسا

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۵

دکتر علی اکبری

عضو کمیته

جیرفت

۶

دکتر میرقاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکترعلیرضا مدرسی عالم

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

۸

دکتر خدیجه هوشیاری

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۹ دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی عضو کمیته رازی کرمانشاه
۱۰ دکتی علی اصغر محمدی عضو علی البدل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۱ دکتر نقی سعادتجو عضو علی البدل سمنان