دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳ دکتر یداله بیات عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۴ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۵ دکتر نقی سعادتجو عضو کمیته سمنان

۶

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف