دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر بابک مختاری

رئیس کمیته

شهید چمران اهواز

۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر میر قاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی