لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکترکاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکترمحمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳

دکتر یداله بیات

عضو کمیته

صنعتی مالک اشتر

-----

۴

دکتر علی رحمت پور

عضو کمیته

شهید بهشتی

-----

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر مجید عبدوس

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۷

دکتر سید حسن قاضی عسگر

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۸

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف