همایش های برگزار شده در گرایش شیمی صنعت:

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی صنعت دانشگاه صنعتی شریف ۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر بهرام قنبری
۲ دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

۳ نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی دانشگاه جیرفت ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی