کمیته کاتالیست

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر روزبه جواد کلباسی ریاست کمیته خوارزمی
۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر سعید رعیتی عضو کمیته خواجه نصیرالدین طوسی
۵ دکتر مصطفی قلی زاده عضو کمیته فردوسی مشهد
۶ دکتر راضیه حبیب پور عضو کمیته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور
۷ دکتر محمود زیارتی عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۸ دکتر علی ملکی عضو کمیته علم و صنعت ایران

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مهران غیاثی

ریاست کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر مجید مقدم

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر محمدحسن پیروی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۴

دکتر داریوش خلیلی

عضو کمیته

شیراز

۵

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

عضو کمیته

کاشان

۶

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر علی اکبر میرزائی

عضو کمیته

سیستان وبلوچستان

۸

دکتر پیمان نجفی مقدم

عضو کمیته

ارومیه

 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اکبر میرزائی

ریاست کمیته

سیستان وبلوچستان

۲

دکتر ناصر ایرانپور

دبیر کمیته

شیراز

۳ دکتر علیرضا  حسنی نژاد عضو کمیته خلیج فارس -----

۴

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۵ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۶

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

۷

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۸

دکتر علیرضا محجوب

عضو کمیته

تربیت مدرس

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اکبر میرزائی

ریاست کمیته

سیستان وبلوچستان

۲

دکتر ناصر ایرانپور

دبیر کمیته

شیراز

۳ دکتر علیرضا  حسنی نژاد عضو کمیته خلیج فارس -----

۴

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۵ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۶

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

۷

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۸

دکتر علیرضا محجوب

عضو کمیته

تربیت مدرس

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

ریاست کمیته

اصفهان

۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان

۳

دکتر ناصر ایرانپور

عضو کمیته

شیراز

۴ دکتر عبدالرضا رضایی فرد عضو کمیته بیرجند

۵

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۶ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۷

دکتر مصطفی قلی زاده

عضو کمیته

تربیت معلم سبزوار (اکنون فردوسی مشهد)

۸

دکتر غلامرضا مرادی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----