کمیته شیمی کاربردی

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر میرسعید سیددراجی ریاست کمیته زنجان
۲ دکتر سهیل عابر دبیر کمیته تبریز
۳ دکتر یعقوب منصورپناه عضو کمیته لرستان
۴ دکتر وحید  وطن پور عضو کمیته خوارزمی
۵ دکتر سید علی حسینی عضو کمیته ارومیه
۶ دکتر سیدرضا نبوی عضو کمیته مازندران
۷ دکتر علیرضا امانی عضو کمیته شهید مدنی آذربایجان
۸ دکتر مجتبی میرزائی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۹ دکتر علیرضا شاکری عضو کمیته تهران
۱۰ دکتر علی اکبر زینتی زاده عضو علی البدل رازی کرمانشاه
۱۱ دکتر علی اولاد قره گوز عضو علی البدل تبریز

اولین دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

 

لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد حسین رسولی فرد

ریاست کمیته

زنجان

۲

دکتر سهیل عابر

دبیر کمیته

تبریز

۳

دکتر علیرضا امانی

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۴

دکتر علی اولاد قره گوز

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر احمد باقری

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیته

ارومیه

۷

دکتر علیرضا سلیمانی

عضو کمیته

ملایر

۸

دکتر محمود عباسی

عضو کمیته

مازندران