کمیته شیمی تجزیه

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

 دکتر یداله یمینی

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنرکرمان

۷

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران

۸

دکتر امیرعباس متین

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۹ دکتر مریم رجبی عضو کمیته سمنان
۱۰ دکتر خلیل فرهادی عضو علی البدل ارومیه
۱۱ دکتر سیاوش نوروزی عضو علی البدل زنجان

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

دکتر اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۶

دکترعلی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۷

دکتر فرهاد رئوفی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۸

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۴

دکتر ناصر دلالی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۶

دکتر علی سرافراز یزدی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان


دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۴

دکتر ناصر دلالی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۶

دکتر علی سرافراز یزدی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲ دکترناهید پوررضا دبیر کمیته شهید چمران اهواز

۳

دکتر عباس افخمی

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۴

اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

عضو کمیته

شیراز

۶

دکتر علی غلامی

عضو کمیته

کاشان

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان