نمایندگان انجمن در دانشگاههای کشور

 

 

لیست نمایندگان انجمن شیمی ایران در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

۱ دکتر علیرضا اصغری سمنان       aasghari@semnan.ac.ir
۲ دکتر نیلوفر اکبرزاده سیستان و بلوچستان n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
۳ دکتر قدمعلی باقریان صنعتی شاهرود Bagherian48@yahoo.com
۴ دکتر عبدالحمید بامنیری کاشان  Bamoniri@kashanu.ac.ir
۵ دکتر مرتضی بهرام ارومیه Morteza.bahram@gmail.com
۶ دکتر مهدی بیات بوعلی سینا همدان mehdi806@gmail.com
۷ دکتر حمید بیضائی زابل hamidchem@yahoo.com
۸ دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز npourreza@yahoo.com
۹ دکتر آزاده تجردی علم و صنعت tajarodi@iust.ac.ir
۱۰ دکتر عباسعلی جعفری یزد jafari@yazd.ac.ir
۱۱ دکتر زهرا جمشیدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران na.jamshidi@gmail.com
۱۲ دکتر مهران جوان بخت صنعتی شیراز mehranjavanbakht@gmail.com
۱۳ دکتر حمید خانمحمدی  اراک h-khanmohammadi@araku.ac.ir
۱۴ دکتر رضا خلیفه صنعتی شیراز khalifeh@sutech.ac.ir
۱۵ دکتر امین رضا ذوالقدر شیراز arzolghadr@shirazu.ac.ir
۱۶ دکتر حمیدرضا رجبی یاسوج hr.rajabi@gmail.com
۱۷ دکتر صادق رستم نیا مراغه srostamnia@yahoo.com
۱۸ دکتر اکبر رستمی قم a.rostami127@yahoo.com
۱۹ دکتر مجید رضایی والا صنعتی همدان mrezaeivala@gmail.com
۲۰ دکتر ذوالفقار رضوانی  تربیت معلم آذربایجان z_rezvani@yahoo.com
۲۱ دکتر راضیه رضوی جیرفت r.razavi@ujiroft.ac.ir
۲۲ دکتر رضا رنجبر کریمی ولی عصر (عج) رفسنجان r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
۲۳ دکتر عابدین زبردستی لرستان zebardasti@yahoo.com
۲۴ دکتر کاظم سعیدی شهید باهنر کرمان saidik@uk.ac.ir
۲۵ دکتر لطفعلی سقط فروش پیام نور saghatforoush@gmail.com
۲۶ دکتر علیرضا سلیمانی ملایر a.r.soleymani@malayeru.ac.ir
۲۷ دکتر مرتضی شیری الزهراء mshiri@alzahra.ac.ir
۲۸ دکتر فرهاد شیرینی گیلان shirini@guilan.ac.ir
۲۹ دکتر مرضیه صادقی رازی کرمانشاه negarsade@gmail.com
۳۰ دکتر یعقوب صرافی مازندران sarraf1345@yahoo.com
۳۱ دکتر حمیدرضا صفائی آزاد اسلامی hrsafaei@yahoo.com
۳۲ دکتر ملیحه السادات صفائی  نهاوند azalia_s@yahoo.com
۳۳ دکتر شهرام صیدی خواجه نصیر الدین طوسی s.seidi@kntu.ac.ir
۳۴ دکتر رضا طیبی تربیت معلم سبزوار rtayebee@yahoo.com
۳۵ دکتر رسول عبداله میرزایی شهیدرجایی Ra.mirzaei@srttu.edu
۳۶ دکتر مهدی عسگری سازمان انرژی اتمی mehdiasgari2002@yahoo.com
۳۷ دکتر میرمحمد علوی نیکجه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین dr_alavi@ikiu.ac.ir
۳۸ دکتر رضا فارغی علمداری مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری سوخت مالک اشتر reza_fareghi@yahoo.com
۳۹ دکتر علیرضا فخاری شهید بهشتی a-zavareh@sbu.ac.ir
۴۰ دکتر آرش قادری هرمزگان aghaderi44@yahoo.com
۴۱ دکتر آرش قربانی ایلام arashghch58@yahoo.com
۴۲ دکتر بهرام قنبری صنعتی شریف ghanbari@sharif.edu
۴۳ دکتر سید حبیب کاظمی تحصیلات تکمیلی زنجان habibkazemi@iasbs.ac.ir
۴۴ دکتر غلامحسین گریوانی دامغان grivani@du.ac.ir
۴۵ دکتر حمید گودرزی سید جمال الدین اسدآبادی hamid_gafshar@yahoo.com
۴۶ دکتر مجید ماستری فراهانی خوارزمی mfarahani@khu.ac.ir
۴۷ دکتر احمد مانی تربیت مدرس a.mani@modares.ac.ir
۴۸ دکتر سجاد محبی کردستان

smohebbi@uok.ac.ir

۴۹ دکتر غلامحسین محمدنژاد صنعتی اصفهان mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
۵۰ دکتر خسرو محمدی خلیج فارس khmohammadi@pgu.ac.ir
۵۱ دکتر محسن مظاهری تهرانی گلستان mmazaheritehrani@yahoo.com
۵۲ دکتر حسین مهدوی تهران hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
۵۳ دکتر سید مجتبی موسوی امام حسین (ع) Smmoosavi26@yahoo.com
۵۴ دکتر مجید موسوی اصفهان m.mousavi@sci.ui.ac.ir
۵۵ دکتر مسعود میرزائی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
۵۶ دکتر عبدالحسین ناصری تبریز ab.naseri@gmail.com
۵۷ دکتر محمدعلی ناصری بیرجند malinasseri@yahoo.com
۵۸ دکتر امیرهوشنگ نخعی فرهنگیان a.h.nakhaee1995@gmail.com
۵۹ دکتر فاروق نصیری محقق اردبیلی nasiri@uma.ac.ir
۶۰ دکتر محمدرضا یافتیان زنجان yaftian@znu.ac.ir