اعضای هیات مدیره کنونی

اعضای هیات مدیره کنونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی هیئت مدیره کنونی

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن و نائب رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶

دکتر محمدرضا ایروانی

مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر بابک کریمی

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر حسین عشقی

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر یدالله یمینی

عضو هیئت مدیره

۱۱

دکتر محمدعلی ناصری

بازرس انجمن

۱۲ دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن