مسئولین نشریه تخصصی نانو شیمی ( Nano Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر علی مرسلی سردبیر تربیت مدرس
دکتر محمد هرمزی نژاد مدیرمسئول صنعتی شریف
دکتر مسعود آیت الهی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر حسین اسلامی عضو هیات تحریریه خلیج فارس
دکتر اعظم ایرجی زاد عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر علی بیت الهی عضو هیات تحریریه علم و صنعت
دکتر علی پورجوادی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر نیما تقوی نیا عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر شهرام تنگستانی نژاد عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر محمد حسین حبیبی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر علی رمضانی عضو هیات تحریریه زنجان
دکتر عبدالرضا سیم چی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر سعید شاهرخیان عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر محسن عادلی عضو هیات تحریریه لرستان
دکتر عبدالحمید علیزاده عضو هیات تحریریه رازی کرمانشاه
دکتر رضا کریمی شرودانی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر مصطفی محمدپور امینی عضو هیات تحریریه شهیدبهشتی
دکتر طیبه مدرکیان عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر علی نخعی پور عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر حسن نمازی عضو هیات تحریریه تبریز