مسئولین نشریه تخصصی شیمی معدنی ( Inorganic Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر مهدی امیرنصر سردبیر صنعتی اصفهان
دکتر مجید مقدم مدیر مسئول اصفهان
دکتر داور بقاعی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر عباس ترسلی عضو هیات تحریریه شهید چمران اهواز
دکتر صادق صالح زاده عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر ناصر صفری عضو هیات تحریریه شهید بهشتی
دکتر میترا قاسم زاده عضو هیات تحریریه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
دکتر حسن کی پور عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر علی مرسلی عضو هیات تحریریه تربیت مدرس
دکتر ولی اله میرخانی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر مسعود نبوی زاده عضو هیات تحریریه شیراز