مسئولین نشریه تخصصی شیمی تجزیه ( Analytical Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر عباس افخمی سردبیر بوعلی سینا-همدان
دکتر اسماعیل شمس سولاری مدیر مسئول اصفهان
دکتر ناهید پوررضا عضو هیات تحریریه شهید چمران اهواز
دکتر حسین پورنقی آذر عضو هیات تحریریه تبریز
دکتر غلامحسین رونقی عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر علی سرافراز یزدی عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر عبداله سلیمی عضو هیات تحریریه کردستان
دکتر حمید عبدالهی عضو هیات تحریریه تحصیلات تکمیلی زنجان
دکتر علیرضا فخاری زواره عضو هیات تحریریه شهید بهشتی
دکتر محمد مظلوم اردکانی عضو هیات تحریریه یزد
دکتر داود نعمت الهی عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر یداله یمینی عضو هیات تحریریه تربیت مدرس