مسئولین نشریه Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)

 

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور سردبیر نشریه رازی کرمانشاه
دکتر علی اکبر صبوری مدیر مسئول نشریه تهران
دکتر محمد کاظم امینی عضو هیات تحریریه نشریه اصفهان
دکترعلی اصغر انصافی عضو هیات تحریریه نشریه صنعتی اصفهان
دکتر ناصر ایرانپور عضو هیات تحریریه نشریه شیراز
دکتر مهدی رشیدی عضو هیات تحریریه نشریه شیراز
دکتر احمد شعبانی عضو هیات تحریریه نشریه شهید بهشتی
دکتر عباس شفیعی عضو هیات تحریریه نشریه تهران
دکتر افسانه صفوی عضو هیات تحریریه نشریه شیراز
دکترایرج محمدپور عضو هیات تحریریه نشریه اصفهان
دکتر علی مقاری عضو هیات تحریریه نشریه تهران
دکترعلی اکبرموسوی موحدی عضو هیات تحریریه نشریه تهران
دکتر بهرام همتی نژاد عضو هیات تحریریه نشریه شیراز