سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکترعبداله سلیمی

چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکترعبداله سلیمی

بیشتر ...

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر شانت باغرام

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر شانت باغرام

بیشتر ...

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمصطفی محمدپورامینی به میزبانی دانشگاه خوارزمی

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۰
سخنران مهمان: دکترمصطفی محمدپورامینی

بیشتر ...

وبینار شیمی دارویی با سخنرانی جناب آقای دکترسعید بلالایی

چهار شنبه ۶ اسفند ماه، ساعت ۱۷
میزبان: دانشگاه شهید بهشتی

بیشتر ...

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر هادی پرستار

بیشتر ...

وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکتر الهه گوهر شادی

بیشتر ...

وبینار افق هایی از آینده شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر زلفی گل

پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹-۱۷
سخنران: پروفسور محمدعلی زلفی گل

بیشتر ...

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقایان مهندس آقایی و دکتر میرزایی

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه، ساعت ۱۸
سخنرانان مهمان: مهندس آقایی و دکتر میرزایی

بیشتر ...

وبینار عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر امین فرهنگ

سه شنبه ۲۱ بهمن ماه، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر امین فرهنگ

بیشتر ...

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترامیررضا جاسبی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، ساعت ۴ بعد از ظهر
سخنران مهمان: دکتر جاسبی

بیشتر ...