هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیشتر ...


بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیشتر ...

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی

بیشتر ...