بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۱۸ - ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیشتر ...

دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر ...