دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر ...

سخنرانی Dr. Rabah Boukherroub درپژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

زمان برگزاری سخنرانی: دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

بیشتر ...

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دانشگاه زنجان

بیشتر ...