وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
دکتر بابک مختاری
به صورت مجازی