وبینار تحولات آموزش عالی در عصر کرونا; چالش ها و فرصت ها

دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹
به صورت مجازی-ساعت ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰