وبینار معرفی استارت آپ های برگزیده حوزه شیمی در آمریکا

چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹
به صورت مجازی-ساعت ۱۶-۱۷