جدول زمانی برگزاری اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران