اولین دوره کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی

کمیسیون انجمنهای علمی با همکاری انجمن مدیریت راهبردی برگزار می کند
زمان برگزاری: ۱۶ بهمن ماه الی ۲۱ اسفند ماه ۹۸