توجه:

  • برگزاری دوره های کامل کروماتوگرافی به صورت فشرده با ارائه مدرک معتبر فارسی و انگلیسی.
  • با توجه به برگزاری دوره در شهر تهران برای راحتی افرادی که از سایر شهرها تمایل به شرکت دارند، امکان اسکان با هزینه مناسب در محل برگزاری دوره ها وجود دارد.
  • دوره ها در روزهای متوالی و به صورت کاربردی و عملی برگزار می شوند.
  • ظرفیت دوره ها محدود است و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.