سخنرانی پروفسور زلفی گل با عنوان دانایی

۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، ساعت: ۱۲:۲۰