کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۱۴ آذر ماه الی ۲۹ آذر ماه ۹۸
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت