کارگاه طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار Design Expert

دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ برگزاری: ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۸ - ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۹۸

 

۱۵ درصد تخفیف ویژه اعضای محترم  انجمن شیمی ایران