اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری بیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۳۰ و ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دانشگاه ارومیه

 

«در پایان هر کارگاه برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه صادر می شود»