اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری بیست ویکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه اراک

 

 

«در پایان هر کارگاه برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه صادر می شود»

جهت ثبت نام کلیک نمایید