انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی با حمایت انجمن شیمی ایران برگزار می نماید

سخنرانان: دکتر عیسی یاوری و دکتر لیلا فتوحی
زمان: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸